FORTUNKA s.r.o.

Sv. Bystríka 3
010 08 Žilina
Slovenská republika

IČO: 45 945 063
DIČ: 2023146136
IČDPH: SK2023146136

Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53838/L

Adresa prevádzky,
Výdaj produktov

FORTUNKA s.r.o.

Závodská cesta 2945/38
010 01 Žilina

Bankové spojenie

Tatra banka
IBAN: SK47 1100 0000 0029 2184 7432

Orgány dohľadu

Nad ponukou a predajom potravín:
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky podľa zákona č. 152/1995 Z.z. o potravinách
Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina
Jedľová 44, 010 04 Žilina

Nad ponukou a predajom iných ako potravinových a kozmetických výrobkov:
Slovenská obchodná inšpekcia podľa zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, 011 79 Žilina