1. Právo na odstúpenie od zmluvy
  Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.
  Od zmluvy nemôže odstúpiť v prípadoch, v ktorých odstúpenie od zmluvy vylučuje zákon (§ 7 ods. 6
  zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
  zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a
  o zmene a doplnení niektorých zákonov), najmä:
  a/ po otvorení alebo inom porušení fľaše ako ochranného obalu;
  b/ ak ide predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
  c/ ak ide predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu
  ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní
  porušený;
  d/ ak ide o predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne
  zmiešaný s iným tovarom;
  e/ ak ide o predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia
  zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od
  pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba
  s výnimkou dopravcu prevezmete tovar alebo v prípade ak sa tovary, ktoré ste objednali v jednej
  objednávke dodávajú oddelene, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu
  prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.
  Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto
  zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na
  adrese nášho sídla Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika alebo e-mailom na adrese
  objednavky@fortunka.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy,
  ktorý sme Vám zaslali spolu s potvrdením Vašej objednávky.
  Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie
  od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy
  Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy,
  najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné
  náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý
  ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám
  bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým
  spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez
  účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
  Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu
  alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
  Zašlite nám tovar späť na našu adresu Závodská cesta 2945 / 38, 010 01 Žilina, Slovenská republika
  najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za
  zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
  Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Predpokladaný odhad týchto nákladov je 10 eur za
  každé balenie do 10 kíl v rámci Slovenska vrátane poistenia.
  Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným
  spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.