Obchodné podmienky obchodnej spoločnosti FORTUNKA s.r.o., so sídlom Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 945 063, DIČ: 2023146136, IČDPH: SK2023146136, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53838/L, pre predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.fortunka.sk.

Telefónne číslo predávajúceho + 421 915 851 641

E-mail (adresa elektronickej pošty) predávajúceho objednavky@fortunka.sk

ČASŤ I. OBCHODNÉ PODIENKY PRE ZMLUVY UZATVÁRANÉ SO SPOTREBITEĽMI

1. Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.1 Okrem pojmov, ktoré sú definované v iných bodoch tejto časti obchodných podmienok majú pojmy uvedené nižšie pre účely tejto časti obchodných podmienok nasledovný význam:

Predávajúci je obchodná spoločnosť FORTUNKA s.r.o., so sídlom Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 945 063, DIČ: 2023146136, IČDPH: SK2023146136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53838/L

Kupujúci je spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúcim môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ak je predmetom predaja alkoholický nápoj.

Zmluvné strany sú Predávajúci a Kupujúci, pričom tento pojem označuje spoločne oboch.   

Obchodné podmienky – časť I. týchto obchodných podmienok.

Internetový obchod je on-line obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.fortunka.sk.

1.2 Obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v Internetovom obchode (ďalej len ako „zmluva“ alebo „kúpna zmluva“).

1.3 Ustanovenia Obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

1.4 Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením obchodných podmienok

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 2.1 Popis predávaného tovaru, jeho hlavné vlastnosti, dostupnosť na sklade a jeho cena sú uvedené pri jednotlivých položkách ponúkaného tovaru v Internetovom obchode. Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude Kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného zobrazovacieho zariadenia použitého Kupujúcim. Údaj o dostupnosti tovaru na sklade má len informatívny charakter, pričom Predávajúci je povinný dodať tovar v lehotách podľa bodu 4.2 Obchodných podmienok.

 2.2 Kúpa tovaru v Internetovom obchode je možná registrovaným Kupujúcim alebo bez registrácie. V rámci registrácie Kupujúci poskytuje Predávajúcemu registračné údaje, ktoré predávajúci použije len na účel jednoznačnej identifikácie Kupujúceho, plnenia svojich povinností a uplatňovanie práv vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na marketingové účely, ak Kupujúci ako dotknutá osoba na takéto použitie udelil Predávajúcemu súhlas.

2.3 Registráciou získa Kupujúci prístup k osobnému kontu, ktoré Kupujúcemu umožňuje podľa technických dispozícií Internetového obchodu najmä sledovanie histórie objednávok a dodaného tovaru.

2.4 Po stlačení tlačidla „Do košíka“ alebo tlačidla so symbolom nákupného košíka pri tovare sa položka tovaru pridá do nákupného košíka Kupujúceho. Nákupný košík Kupujúceho je kedykoľvek počas vytvárania objednávky k dispozícii na nahliadnutie a zmeny v položkách objednávky.

2.5 Počas vytvárania objednávky si Kupujúci zvolí i spôsob zaplatenia kúpnej ceny (spôsob platby) a spôsob doručenia objednávaného tovaru (spôsob dopravy) podľa možností, ktoré ponúka Predávajúci. Ku kúpnym cenám za jednotlivé tovary sa pripočíta aj cena za dopravu podľa zvoleného spôsobu dopravy a poplatok súvisiaci so zaplatením kúpnej ceny, ak sa k zaplateniu kúpnej ceny viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Cena dopravy je stanovená podľa cenníka dopravcu. Celková kúpna cena objednávaného tovaru pozostáva z kúpnych cien jednotlivých objednávaných tovarov, ceny dopravy a poplatku súvisiaceho so zaplatením kúpnej ceny (ďalej aj ako „Kúpna cena“) .  

2.6 Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Pred odoslaním objednávky má spotrebiteľ k dispozícii odkaz na Obchodné podmienky, pričom odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že s Obchodnými podmienkami oboznámil a súhlasí s nimi. Objednávka Kupujúceho je návrhom Kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.  

2.7 Po odoslaní objednávky Kupujúcim sa objednávka zaregistruje v systéme Internetového obchodu a Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho (zadanú Kupujúcim):

a/  potvrdenie (akceptáciu) objednávky s informáciami o objednanom tovare a Kúpnej cene; b/  informáciu o práve Kupujúceho odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; Predávajúci zároveň poskytne Kupujúcemu formulár na odstúpenie od zmluvy;

c/ Obchodné podmienky; d/ reklamačný poriadok Predávajúceho.

2.8 Predávajúci je oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška Kúpnej ceny, náklady na dopravu) požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (najmä písomne, telefonicky) alebo požadovať splnenie ďalších podmienok pred potvrdením objednávky.

2.9 Doručením potvrdenia o prijatí objednávky podľa bodu 2.7 písm. a/ Obchodných podmienok Kupujúcemu sa kúpna zmluva považuje za uzavretú.

3 Platobné podmienky

3.1 Kúpne ceny jednotlivých tovarov v Internetovom obchode i v objednávke sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní.

3.2 Kúpnu cenu môže Kupujúci zaplatiť:

a/ platobnou kartou (CardPay);

b/ platobnou bránou internetového bankovníctva (Tatra banka Tatrapay, VÚB ePlatby, Slovenská sporiteľňa SporoPay, UniCredit banka Uniplatba, Poštová banka Platba

ONLINE); c/ platobnou bránou PayPal;

d/ bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Predávajúceho na základe zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim;

e/ dobierkou (pri preberaní tovaru); f/ v hotovosti pri prevzatí tovaru u Predávajúceho.

3.3 Predávajúci je oprávnený dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane Predávajúceho alebo poskytovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

3.4 Kúpna cena je splatná:  a/ pri prevzatí tovaru Kupujúcim, ak sa Kúpna cena platí v hotovosti alebo dobierkou;  b/ v deň uvedený v zálohovej faktúre, ak sa Kúpna cena platí bankovým prevodom alebo vkladom na bankový účet Predávajúceho;

                c/ do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa Kúpna cena platí iným spôsobom.  

3.5 V súvislosti so zaplatením Kúpnej ceny Predávajúci neúčtuje Kupujúcemu poplatok s výnimkou spôsobu zaplatenia, ku ktorému sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). 

3.6 Zaplatením Kúpnej ceny sa rozumie moment pripísania peňažných prostriedkov vo výške Kúpnej ceny na bankový účet Predávajúceho, moment prevzatia Kúpnej ceny Predávajúcim pri platbe v hotovosti alebo moment potvrdenia poskytovateľa platobných služieb o zaplatení Kúpnej ceny.

4 Dodacie podmienky

        4.1 Predávajúci doručuje tovar iba v rámci Slovenskej republiky.

        4.2 Predávajúci je povinný dodať tovar Kupujúcemu:

  a/  pri zaplatení Kúpnej ceny, ak si Kupujúci preberá tovar u Predávajúceho a platí Kúpnu cenu v hotovosti;

                                b/ do 30 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa Kúpna cena platí dobierkou;                  c/ do 30 dní od zaplatenia Kúpnej ceny, ak sa Kúpna cena platí iným spôsobom.

        4.3 Kupujúci je povinný tovar prevziať:

                    a/ na adrese Závodská cesta 2945/38, 010 01 Žilina, do 15 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy,

ak si Kupujúci preberá tovar u Predávajúceho, a to v dňoch a časoch, ktoré Predávajúci oznámi Kupujúcemu po uzatvorení kúpnej zmluvy;   b/ v mieste dohodnutom v kúpnej zmluve a v čase oznámenom Kupujúcemu dopravcom vykonávajúcim dodanie tovaru.

 4.4 Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho na mieste dohodnutom v kúpnej zmluve v čase oznámenom Kupujúcemu dopravcom, Kupujúci je povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady s tým vzniknuté, a to najmä náklady na opakované dodanie tovaru. 

 4.5 Kupujúci je povinný skontrolovať obal doručovaného tovaru pred jeho prevzatím a akékoľvek viditeľné poškodenie obalu je povinný oznámiť dopravcovi a za prítomnosti dopravcu následne skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho preberaní Kupujúcim je Kupujúci oprávnený odmietnuť tovar prevziať. Ak Kupujúci prevezme tovar napriek jeho poškodeniu, je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu odmietnutie prevzatia tovaru z dôvodov jeho poškodenia alebo prevzatie poškodeného tovaru spolu so záznamom o poškodení potvrdenom dopravcom, a to v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje i zaslanie e-mailu, ak je zrejmé, že bol odoslaný Kupujúcim. Pri porušení ktorejkoľvek povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu Obchodných podmienok sa predpokladá, že bol tovar doručený ako nepoškodený, ak nie je preukázaný opak.

 4.6 Predávajúci alebo dopravca je oprávnený overiťtotožnosťosoby preberajúcej tovar v prípadoch, ak bola Kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru. Ak bola Kúpna cena zaplatená pred dodaním tovaru, je tovar oprávnený prevziať len Kupujúci alebo osoba, ktorej Kupujúci udelil písomné plnomocenstvo na prevzatie. Predávajúci alebo dopravca je oprávnený požadovať od Kupujúceho preukázanie dosiahnutia veku 18 rokov, ak má o tom Predávajúci alebo dopravca pochybnosť.    

 4.7 Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru Predávajúcim podľa bodu 4.2 Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy.

4.8 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy:

a/ z dôvodu vypredania zásob tovaru alebo jeho nedostupnosti u dodávateľa Predajcu;

                 b/ v       prípade,      ak      ani      pri       vynaložení      všetkého      úsilia,      ktoré      možno      od

Predávajúceho  spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Kupujúcemu tovar v lehote podľa bodu 4.2 Obchodných podmienok;

c/ ak sa Kupujúci dostane do omeškania so zaplatením Kúpnej ceny;

d/ ak Kupujúci neprevezme tovar u Predávajúceho v lehote podľa bodu 4.3 písm. a/ Obchodných podmienok.

 4.9 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 4.7 a 4.8 Obchodných podmienok je  Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu už zaplatenú Kúpnu cenu do 5 pracovných dní od odstúpenia od zmluvy.

5 Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

5.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím.

5.2 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru alebo ak si neprevezme tovar od Predávajúceho alebo dopravcu včas, tak v čase, keď si mal Kupujúci tovar prevziať.

6 Poučenie o práve Kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

6.2 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, v ktorých odstúpenie od zmluvy vylučuje zákon, najmä:

a/ po otvorení alebo inom porušení fľaše ako ochranného obalu; b/ ak ide predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

c/ ak ide  predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

d/ ak ide o predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

e/ ak ide o predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť. 

6.3 Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:

 a/ keď Kupujúci alebo Kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar;  b/ ak sa tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, keď Kupujúci alebo Kupujúcim určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný.

6.4 Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Kupujúci informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy Predávajúceho jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese sídla Predávajúceho Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika alebo e-mailom na adrese objednavky@fortunka.sk. Na tento účel môže Kupujúci  použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je Kupujúcemu zaslaný emailom spolu s potvrdením objednávky.

6.5 Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašle Kupujúci oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy Predávajúcemu pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. 

6.6 Po odstúpení od zmluvy vráti Predávajúci Kupujúcemu všetky platby, ktoré Kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúka Predávajúci. Platby budú Kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude Predávajúcemu doručené oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký Kupujúci použil pri platbe, ak Kupujúci výslovne nesúhlasí s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.7 Platba za zakúpený tovar bude uhradená Kupujúcemu až po doručení vráteného tovaru späť na adresu sídla Predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.8 V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný zaslať tovar späť na adresu sídla Predávajúceho Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika alebo ho odovzdať Predávajúcemu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

6.9 Priame náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci, a to aj v prípade, ak vzhľadom na povahu tovaru nie je možné jeho vrátenie prostredníctvom pošty. 

6.10 Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

7 Práva z vadného plnenia a reklamačný poriadok  

7.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

7.2 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet písomne na adrese sídla Predávajúceho alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese objednavky@fortunka.sk. 

7.3 Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok zverejnený na internetovej stránke Predávajúceho www.fortunka.sk. Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky Predávajúcemu potvrdzuje, že si reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že:

 a/  bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako

„Zákon o ochrane spotrebiteľa“),  b/ bol riadne informovaný o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov podľa § 3 ods. 1 písm. g/ zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.4 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

7.5 Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.6 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

7.7 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

7.8 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

7.9 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.10 Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

7.11 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho.

7.12 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

8 Alternatívne riešenie sporov

 8.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu môže Kupujúci podať aj prostredníctvom e-mailu na adrese objednavky@fortunka.sk. Informáciu o vyriešení žiadosti o nápravu zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

 8.2 Ak Predávajúci posúdi žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ARS“). Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány podľa ustanovenia § 3 ods. 2 Zákona o ARS a právnické osoby zapísané do zoznamu podľa ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o ARS, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov-1).  Návrh môže byť podaný Kupujúcim podľa ustanovenia § 12 Zákona o ARS.

 8.3 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov zo zmluvy, a to v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci  môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

9 Záverečné ustanovenia

 9.1 Predávajúci je oprávnený na zmenu Obchodných podmienok, pričom zmeny Obchodných podmienok oznamuje prostredníctvom Internetového obchodu. Každá uzavretá zmluva sa riadi Obchodnými podmienkami v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy.

        9.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania.

 9.3 Ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme e-mailových správ alebo listových zásielok.

9.5 Na vzťahy neupravené zmluvou a Obchodnými podmienkami sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy, najmä  príslušné ustanovenia:

a/ zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových

priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

b/ zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady

č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

c/ zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z.,

d/ zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

e/ zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

9.6 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky Kupujúcim.

9.7 Tieto Obchodné podmienky sú účinné od 01. marca 2021.