Reklamačný poriadok obchodnej spoločnosti FORTUNKA s.r.o., so sídlom Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 945 063, DIČ: 2023146136, IČDPH: SK2023146136, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53838/L, pre predaj tovarov prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www..fortunka.sk

Telefónne číslo predávajúceho + 421915851641

E-mail (adresa elektronickej pošty) predávajúceho objednavky@fortunka.sk 

1      Úvodné ustanovenia a definícia pojmov

1.1 Okrem pojmov, ktoré sú definované v iných bodoch reklamačného poriadku majú pojmy uvedené nižšie pre účely tohto reklamačného poriadku nasledovný význam:

Predávajúci je obchodná spoločnosť FORTUNKA s.r.o., so sídlom Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 945 063, DIČ: 2023146136, IČDPH: SK2023146136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53838/L.

Kupujúci je spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Kupujúcim môže byť len osoba staršia ako 18 rokov, ak je predmetom predaja alkoholický nápoj.

Reklamačný poriadok je tento reklamačný poriadok.

Obchodné podmienky – časť I. obchodných podmienok Predávajúceho pre zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi.

Internetový obchod je on-line obchod prevádzkovaný Predávajúcim na internetovej adrese www.fortunka.sk.

 1.2 Reklamačný poriadok sumarizuje práva a povinnosti Kupujúcich (spotrebiteľov) z vadného plnenia vyplývajúce zo zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len ako „Občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a Obchodných podmienok.

2      Záručné podmienky

2.1 Ak tovar vykazuje zjavné vady, je Kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachované právo Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby Kupujúceho.

2.2 Kupujúci je povinný skontrolovať obal preberaného tovaru pred jeho prevzatím a akékoľvek viditeľné poškodenie obalu je povinný oznámiť dopravcovi a za prítomnosti dopravcu následne skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho preberaní Kupujúcim je Kupujúci oprávnený odmietnuť tovar prevziať. Ak Kupujúci prevezme tovar napriek jeho poškodeniu, je povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Kupujúci je povinný bezodkladne oznámiť Predávajúcemu odmietnutie prevzatia tovaru z dôvodov jeho poškodenia alebo prevzatie poškodeného tovaru spolu so záznamom o poškodení potvrdenom dopravcom, a to v písomnej forme, pričom za písomnú formu sa považuje i zaslanie e-mailu, ak je zrejmé, že bol odoslaný Kupujúcim. Pri porušení ktorejkoľvek povinnosti Kupujúceho podľa tohto bodu Reklamačného poriadku sa predpokladá, že bol tovar doručený ako nepoškodený, ak nie je preukázaný opak.

2.3 V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe vady tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju reklamáciu.  

2.4 Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu Predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.5 Ak nejde o tovary, ktoré sa rýchlo kazia, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

2.6 Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanom tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.7 Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

3      Poučenie Kupujúceho o zodpovednosti Predávajúceho za vady tovaru

3.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

3.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú Kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

3.3 Ak tovar predávaný za nižšiu cenu má vadu, za ktorú Predávajúci zodpovedá, má Kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu.

3.4 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u Predávajúceho.

3.5 Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.

3.6 Za účelom informovania Kupujúceho ako spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ustanovení § 622 a §623 Občianskeho zákonníka, umiestnil Predávajúci Reklamačný poriadok

v Internetovom obchode tak, aby mal Kupujúci možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky ako aj počas trvania zmluvného vzťahu, teda i pred alebo po uplatnení reklamácie.

4      Uplatnenie a vybavenie reklamácie

4.1 Kupujúci môže uplatniť reklamáciu tovaru, podať sťažnosť alebo iný podnet písomne na adrese sídla Predávajúceho Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu na adrese objednavky@fortunka.sk.

4.2 Reklamácia sa považuje za uplatnenú najskôr v okamihu, keď Kupujúci doručí Predávajúcemu reklamovaný tovar. Spoločne s tovarom je odporúčané doložiť doklad preukazujúci kúpu reklamovaného tovaru a vyplnený reklamačný list pre rýchlejšie vybavenie reklamácie.

4.3 Kupujúci je pri zaslaní reklamovaného tovaru Predávajúcemu povinný zabaliť tovar do vhodného obalu, ktorý tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu tovaru. V prípade prepravy krehkého tovaru je Kupujúci povinný označiť zásielku príslušnými symbolmi.

4.4 Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv podľa ustanovení § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ustanovenia § 2 písm. m) Zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Kupujúci – spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

4.5 Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.  

4.6 Predávajúci pri prijatí reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru.

4.7 Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.  

5      Alternatívne riešenie sporov

 5.1 Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva. Žiadosť o nápravu môže Kupujúci podať aj prostredníctvom e-mailu na adrese .objedkavky@fortunka.sk Informáciu o vyriešení žiadosti o nápravu zašle Predávajúci na elektronickú adresu Kupujúceho.

 5.2 Ak Predávajúci posúdi žiadosť o nápravu zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ARS“). Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány podľa ustanovenia § 3 ods. 2 Zákona o ARS a právnické osoby zapísané do zoznamu podľa ustanovenia § 5 ods. 2 Zákona o ARS, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-rieseniespotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov-1).  Návrh môže byť podaný Kupujúcim podľa ustanovenia § 12 Zákona o ARS.

 5.3 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO“) na riešenie sporov zo zmluvy, a to v jazyku, ktorý si zvolí. Kupujúci  môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Kupujúci pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov online. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

6      Záverečné ustanovenia

6.1 Predávajúci je oprávnený na zmenu Reklamačného poriadku, pričom zmeny Reklamačného poriadku oznamuje prostredníctvom Internetového obchodu. Každá uzavretá zmluva sa riadi Reklamačným poriadkom v znení účinnom v čase uzatvorenia zmluvy.

6.2 Tento Reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 01.03.2021.