Zásady ochrany osobných údajov a informačná povinnosť k spracúvaniu osobných údajov

podľa čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“). 

Prevádzkovateľom je obchodná spoločnosť FORTUNKA s.r.o., so sídlom Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 945 063, DIČ: 2023146136, IČDPH: SK2023146136, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 53838/L, (ďalej len ako  Prevádzkovateľ“) ako prevádzkovateľ on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.fortunka.sk (ďalej len ako „Internetový obchod“).

1.   Kontaktné údaje Prevádzkovateľa

FORTUNKA s.r.o., Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika

Telefónne číslo Prevádzkovateľa +421 915 851 641

E-mail (adresa elektronickej pošty) Prevádzkovateľa objednavky@fortunka.sk


2.   Všeobecné informácie

Prevádzkovateľ postupuje pri spracúvaní Vašich osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“).

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby (ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) alebo od inej osoby, ktorá nám poskytne Vaše osobné údaje. Môže tak nastať situácia, že Prevádzkovateľ získa osobné údaje aj od inej osoby, ako priamo od Vás, preto tento dokument poskytuje informácie všetkým Dotknutým osobám tak podľa čl. 13, ako aj podľa čl. 14 Naradenia.

Všetky osobné údaje, ktoré o Vás Prevádzkovateľ ako o Dotknutej osobe spracováva, sú spracovávané iba pre odôvodnené účely spracúvania osobných údajov, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia, k čomu Prevádzkovateľ zároveň prijíma internú dokumentáciu obsahujúcu bezpečnostné opatrenia vo vzťahu k ochrane osobných údajov spracúvaných Prevádzkovateľom. Ochrana Vašich osobných údajov je zásadnou prioritou Prevádzkovateľa, pričom v tomto dokumente nájdete informácie o tom, aké osobné údaje o Vás Prevádzkovateľ spracováva, za akým účelom, na akom právnom základe, komu môžeme Vaše osobné údaje poskytovať a taktiež aké máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov práva.

3.   Účely spracúvania osobných údajov, kategórie osobných údajov a doba spracúvania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje výlučne v súlade so zásadou zákonnosti, a to výhradne v nasledovných prípadoch:

Plnenie zmluvných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje najmä pri plnení zmluvy s Dotknutou osobou, v rozsahu potrebnom k plneniu zmluvných povinností, a to napríklad za účelom doručenie objednaného tovaru.

Plnenie zákonných povinností – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje aj pri plnení zákonných povinností. Týmito zákonnými povinnosťami sú napr. povinnosti vyplývajúce z predpisov o účtovníctve, z predpisov súvisiacich s auditmi a pod.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa – Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje aj na základe svojho oprávneného záujmu, výlučne v prípadoch, ak je spracovávanie nevyhnutné na sledovanie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany, ak nad týmito záujmami neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Dotknutej osoby. Oprávnený záujem Prevádzkovateľ aplikuje napr. pri vedení evidencie dodávateľov v zmluvných vzťahoch a pod.

Súhlas Dotknutej osoby – Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje aj na základe Vášho slobodne udeleného súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov, vždy výlučne na účel, na ktorý mu svoj súhlas udelíte.

Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby Prevádzkovateľ mohol plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti pri prevádzkovaní Internetového obchodu.

Prevádzkovateľ určuje dobu spracúvania osobných údajov v súlade so zásadou minimalizácie, pričom spracúva osobné údaje počas nasledovne doby:

a)   počas doby trvania zmluvného vzťahu, alebo doby trvania predzmluvnej komunikácie, v prípade keď spracúva osobné údaje za účelom plnenia zmluvných povinností

b) počas doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi, v prípade keď spracúva osobné údaje za účelom plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,

c)   počas doby trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, v prípade keď je spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľom vykonávane na právnom základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa,

d) počas doby udeleného súhlasu na spracúvanie osobných údajov, v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu Dotknutej osoby.

Po uplynutí príslušnej doby spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje výhradne iba na špeciálne účely, akými sú napríklad archivácia alebo štatistika.

Hlavné účely spracúvania osobných údajov zákazníkov Internetového obchodu Prevádzkovateľa:

Účel spracúvaniaPrávny základOsobné údaje alebo kategórie osobných údajovDoba uchovávania
Vybavovanie objednávky tovaru a plnenie zmluvných povinností pri uzatvorení zmluvy na diaľkuZmluvná povinnosťMeno, priezvisko, trvalý pobyt, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje10 rokov odo dňa
objednania tovaru

Vybavovanie reklamácií tovarov pri zmluvách uzatvorených na diaľkuZákonná povinnosťMeno, priezvisko, trvalý pobyt, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje, informácie o objednávke a reklamácii3 roky odo dňa
uplatnenia reklamácie

Evidencia zmluvných partnerov a ich kontaktných osôbOprávnený záujem spočívajúci v potrebe evidencie kontaktnej osoby zákazníka – podnikateľského subjektuMeno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail10 rokov odo dňa
objednania tovaru

Registrácia užívateľa a vedenie osobného kontaOprávnený záujem spočívajúci v uľahčení nákupu zákazníkovi a zrýchlení vybavovania jeho objednávokMeno, priezvisko, trvalý pobyt, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje, história objednávok, detaily objednávok3 roky odo dňa,
keď bol užívateľ
prihlásený
posledný krát

Účinná obhajoba v prípade sporuOprávnený záujem spočíva v umožnení obrany Prevádzkovateľa v prípade sporu s jeho zákazníkomMeno, priezvisko, trvalý pobyt, dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo, platobné údaje, e-mailová komunikácia4 roky odo dňa
uplynutia záručnej doby
na predaný tovar

4.   Práva Dotknutých osôb

Ochrana osobných údajov sa spravuje ustanoveniami Nariadenia, pričom práva Dotknutých osôb sú upravené Nariadením, Zákonom, ako aj ďalšími právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti máte ako Dotknutá osoba právo požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov, ak nie je z Vašej strany požadované inak.

Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. V prípade, že osobné údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, tieto osobné údaje upravíme, aktualizujeme alebo doplníme na základe Vášho podnetu.

Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité povinnosti vyplývajúce z platných právnych predpisov, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania

Taktiež máte právo nás požiadať, aby sme ďalej nespracovávali Vaše osobné údaje. V prípade, keď si myslíte, že Vaše osobné údaje, ktoré spracovávame, nie sú správne, spracovávanie je protizákonné a žiadate o obmedzenie spracovávania, nepotrebujeme Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich ako Dotknutá osoba pri uplatňovaní právnych nárokov alebo keď si myslíte, že Prevádzkovateľ nemá oprávnený dôvod Vaše osobné údaje ďalej spracovávať.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému subjektu, podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré spracovávame na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán, na základe súhlasu, ktorý ste nám udelili alebo v prípade, ak spracúvame osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak spracovávame Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracovávaní, pri ktorom prichádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracovaniu osobných údajov, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracovávať, ak nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na takéto spracovávanie.

Práva súvisiace s profilovaním alebo automatizovaným rozhodovaním

Prevádzkovateľ nepoužíva pri spracovávaní osobných údajov automatizované individuálne rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo podať sťažnosť alebo podnet

So sťažnosťou sa môžete obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: +421 2 32 31 32 14; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

5.   Uplatnenie práv Dotknutých osôb

Vaše práva uvedené v bode 4. môžete uplatniť:

–     v listinnej forme zaslaním žiadosti na adresu sídla Prevádzkovateľa  Sv. Bystríka 3, 010 08 Žilina, Slovenská republika,

–     v elektronickej forme zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu: objednavky@fortunka.sk.

Odpoveď Vám poskytneme do jedného mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch sme oprávnení predĺžiť lehotu na poskytnutie odpovede, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí Dotknutých osôb, najviac však o dva mesiace. O predĺžení lehoty Vás budeme vždy informovať.

6.   Prenos osobných údajov Dotknutých osôb do tretích krajín a medzinárodných organizácií

Prevádzkovateľ nevykonáva prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín (krajín mimo EÚ a EHS), ani medzinárodných organizácií.

7.   Príjemcovia a sprostredkovatelia

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté príjemcom – prevažne poskytovateľom služieb súvisiacich s objednaním, zaplatením a dodaním tovaru a tretím stranám. Medzi príjemcov patria najmä naši zmluvní partneri zabezpečujúci IT služby ako správa webovej stránky, vykonávajúci dopravu tovaru,  poskytujúci účtovné a finančné služby, poskytujúci bezpečnostné a strážne služby, poskytujúci archívnické služby a pod.

V prípade využitia sprostredkovateľov využíva Prevádzkovateľ výlučne sprostredkovateľov, ktorí prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia, prostredníctvom ktorých sú splnené požiadavky predpisov o ochrane osobných údajov k bezpečnému spracovávaniu Vašich osobných údajov.

Taktiež Vaše osobné údaje, v prípade zákonnej povinnosti poskytujeme zákonom oprávneným subjektom, medzi ktoré patria súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a iné oprávnené subjekty.